Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Phiếu yêu cầu Hạt 1 - QL38B ngày 30/12/2013

1. Nội dung yêu cầu thực hiện
- Vệ sinh mặt đường tại các vị trí: Km57+900; Km61+00; Km62+350 - Km62+400; Km62+100 - Km62+200; Km64+900 - Km64+900; Km69+200; Km71+00; Km73+600; Km73+900; Km77+100; Km78+800 Km107 - Km111+040…

Mặt đường bẩn, đất cát, VLXD ứ đọng trên mặt đường


- Lề đường tập kế rác thải, rác sinh hoạt, trồng rau, rơm rạ chưa được đơn vị vệ sinh, điển hình tại các vị trí: Km61+700; Km66+900; Km68+200; Km73+200; Km75+00; Km80+700; Km81+200 …
 Lề đường tập kết rác thải, rác sinh hoạt, phơi nông sản.
- Vá ổ gà tại các vị trí: Km141+600; Km141+800; Km141+900; Km142+600; Km140+00-Km140+300...
- Vệ sinh vật liệu xây dựng, đất cát, hoa màu tập kết trên nắp rãnh tại các vị trí: Km58+700; Km62+850; Km65+200 - Km65+300; Km68+300; Km68+800 - Km68+900; Km69+200; Km69+400; Km70+120; Km70+960; Km71+500; Km107 - Km110 ..
2. Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 06/01/2014
3. Các nội dung khác: Không ...

 

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Báo cáo đánh giá công tác BDTX trên QL10 và QL38B tháng 12 và Quý IV năm 2013

1. Báo cáo đánh giá Công tác bảo dưỡng thường xuyên trên QL38B (Công ty TNHH 248):Chi tiết tại đây
Kết quả thực hiện tháng 12 và Quý IV/2013:


STT
Địa phận
Lý trình
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Quý IV
1
Hạt 1
Km48+757 - Km83+740
94
95.5
97

2
Hạt 2
Km89+362 - Km143+030
95
93
97

Trung bình
94,5
94,25
97
95,5


2. Báo cáo đánh giá Công tác bảo dưỡng thường xuyên trên QL38B (Công ty TNHH 240): Chi tiết tại đây
Kết quả thực hiện tháng 12 và Quý IV/2013:


STT
Địa phận
Lý trình
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Quý IV
1
Hạt 5
Km19+950 - Km37+640
98
97
96

Trung bình
98
97
96
97
 
3. Báo cáo đánh giá Công tác bảo dưỡng thường xuyên trên QL10 (Công ty TNHH 234): Chi tiết tại đây
Kết quả thực hiện tháng 12 và Quý IV/2013:

STT
Địa phận
Lý trình
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Quý IV
1
Hạt 1
Km6+500 - Km39+00
95
93
95

2
Hạt 2
Km39+00 - Km93+380
93
96
97

3
Hạt 3
Km93+380 - Km135+615
98
98
98

4
Hạt 4
Km135+615 - Km173+250
98
96
95

Trung bình
96
95.75
96,25
96