Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Thống kê hư hỏng mặt đường QL10

v_lo_tuyen
vi_tri
lý trình
 dien_tich
Ảnh

QL10
Trái tuyến
Km 58 + 436
                    50  
QL10
Phải tuyến
Km 65 + 412
                    45  
QL10
Phải tuyến
Km 54 + 647
                    30  
QL10
Phải tuyến
Km 59 + 249
              1.500  
QL10
Phải tuyến
Km 66 + 078
                  225  
QL10
Trái + phải tuyến
Km 59 + 816
                  720  
QL10
Phải tuyến
Km 65 + 382
                    15  
QL10
Phải tuyến
Km 55 + 903
              1.800  
QL10
Trái + phải tuyến
Km 65 + 494
              1.600  
QL10
Trái tuyến
Km 66 + 816
                  600  
QL10
Phải tuyến
Km 54 + 699
                  120  
QL10
Phải tuyến
Km 65 + 943
                    75  
QL10
Phải tuyến
Km 66 + 791
                    90  
QL10
Phải tuyến
Km 65 + 262
                    75  

QL10
Km 65 + 262
Km 65 + 262
                    75  

QL10
Phải tuyến
Km 39 + 184
                  350  
QL10
Trái tuyến
Km 40 + 236
                    60  
QL10
Phải tuyến
Km 54 + 591
                    45  
QL10
Phải tuyến
Km 54 + 494
                    80  
QL10
Trái tuyến
Km 54 + 567
                    50  
QL10
Trái tuyến
Km 50 + 665
                  600  

QL10
Phải tuyến
Km 54 + 494
                    75  
QL10
Phải tuyến
Km 42 + 400
                  450  
QL10
Trái tuyến
Km 54 + 384
                       7  
QL10
Phải tuyến
Km 42 + 118
                  144  
QL10
Trái tuyến
Km 41 + 489
                    16  
QL10
Phải tuyến
Km 41 + 505
                    15  
QL10
Phải tuyến
Km 41 + 299
                    22  
QL10
Phải tuyến
Km 40 + 215
                    90  
QL10
Phải tuyến
Km 39 + 809
                    15  
QL10
Phải tuyến
Km 36 + 600
                  300  
QL10
Phải tuyến
Km 33 + 806
                  225  

QL10
Phải tuyến
Km 36 + 152
                    18  
QL10
Phải tuyến
Km 39 + 967
                  240  
QL10
Phải tuyến
Km 31 + 267
                       3  

QL10
Phải tuyến
Km 25 + 920
                    75  

QL10
Phải tuyến
Km 39 + 967
                  200  
QL10
Phải tuyến
Km 36 + 209
                    30  
QL10
Phải  + trái tuyến
Km 38 + 965
                  480  
QL10
Phải tuyến
Km 35 + 308
                  150  

QL10
Phải tuyến
Km 28 + 309
                    10  

QL10
Trái tuyến
Km 42 + 430
                  210  
QL10
Trái
Km 43 + 024
                    75  
QL10
Phải
Km 43 + 040
                  120  
QL10
Phải tuyến
Km 43 + 149
                  105  
QL10
Trái tuyến
Km 43 + 159
                    12  
QL10
Trái + Phải tuyến
Km 44 + 009
                  120  
QL10
Phải tuyến
Km 44 + 327
                  875  
QL10
Trái + Phải tuyến
Km 44 + 635
                  280  
QL10
Phải tuyến
Km 44 + 984
                    45  
QL10
Phải tuyến
Km 45 + 061
                  150  
QL10
Trái + Phải tuyến
Km 45 + 748
              1.400  
QL10
Phải tuyến
Km 46 + 292
                  900  
QL10
Trái + phải tuyến
Km 46 + 678
              1.800  
QL10
Phải tuyến
Km 47 + 003
                  600  
QL10
Phải tuyến
Km 49 + 146
                    12  
QL10
Phải tuyến
Km 49 + 173
                    12  
QL10
Phải tuyến
Km 49 + 214
                    45  
QL10
phải tuyến
Km 49 + 270
                    30  
QL10
Trái + Phải tuyến
Km 49 + 978
              2.000  
QL10
Phải tuyến
Km 50 + 665
                  750  
QL10
Phải + trái tuyến
Km 50 + 985
              1.200  
QL10
Trái + phải tuyến
Km 51 + 237
              1.600  
QL10
Phải tuyến
Km 51 + 930
                    45  
QL10
Phải tuyến
Km 52 + 053
                    15  
QL10
Phải tuyến
Km 52 + 490
                    80  
QL10
Phải tuyến
Km 52 + 540
                  105  
QL10
Trái tuyến
Km 52 + 585
                    60  
QL10
Trái + phải tuyến
Km 53 + 076
              2.000  
QL10
Phải tuyến
Km 53 + 986
                    75  
QL10
Phải tuyến
Km 54 + 058
                    80  
QL10
Phải tuyến
Km 54 + 130
                    21  
QL10
Phải tuyến
Km 54 + 207
                    80  
QL10
Phải + trái tuyến
Km 54 + 237
                    50  
QL10
Phải tuyến
Km 54 + 312
                    28  
QL10
Trái tuyến
Km 54 + 314
                    12  
QL10
Trái tuyến
Km 54 + 338

QL10
Phải tuyến
Km 54 + 352
                       5  
QL10
Phải + trái tuyến
Km 54 + 464
                    25  
QL10
Trái tuyến
Km 54 + 526
                    20