Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Lịch phân công trực bão lũ từ ngày 11/6-13/6/2014

 CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I
CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.7
 

Số   89      /TB-CCQLĐBI.7
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Bình, ngày  11  tháng  6  năm 2014

THÔNG BÁO
V/v: Triển khai công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Căn cứ Công điện số 17/CĐ-TCĐBVN ngày 11/6/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Chi cục Quản lý đường bộ I.7 phân công trực đảm bảo giao thông như sau:

Ngày tháng
Họ tên cán bộ trực
Phụ trách trực
Số điện thoại
11/6/2014
Phạm Văn Tuấn
Lương Văn Hưng
Trần Văn Định
Tổng hợp, báo cáo
QL.10
QL.38B
0936.156.999
0912.393.434
0946.668.564
12/6/2014
Nguyễn Đình Phúc
Bùi Quốc Đảng
Nguyễn Văn Thức
Tổng hợp, báo cáo
QL.10
QL.38B
0914.759.721
0949.937.166
0985.631.731
13/6/2014
Nguyễn Ngọc Minh
Nghiêm Sơn Giang
Trần Đình Mạnh
Tổng hợp, báo cáo
QL.10
QL.38B
0944.443.555
0912.170.483
0978.575.537

Yêu cầu các cán bộ trực nắm bắt tình hình giao thông trên tuyến và kiểm tra việc trực ĐBGT của các nhà thầu QL BDTX đường bộ trên QL.10, QL.38B; Các cán bô phụ trách công tác tổng hợp báo cáo lưu ý nội dung công điện số 17/CĐ-TCĐBVN ngày 11/6/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để báo cáo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận :
- Cục QLĐB I (Thay báo cáo);
- Các Công ty 240,248, Thái Bình (thực hiện);
- Lưu: VT.  

 CHI CỤC TRƯỞNG


 Đã ký


Nguyễn Xuân Lịch


Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Tăng cường công tác QL&BDTX đoạn Km48+575 - Km80+300 - QL38B

Hiện nay, trên đoạn Km48+575 - Km80+300 Quốc lộ 38B qua địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang trong thời vụ thu hoạch của nhân dân trên địa bàn tuyến đi qua. Tinh trạng dân sinh tập kết máy tuốt lúa, phơi rơm rạ, nông sản trên mặt đường, lề đường, cọc tiêu biển báo ... diễn ra thường xuyên, đặc biệt là đoạn Km57+200, Km59+300, Km60+500, Km67+400, Km69+900, Km74+500, Km76+300 ...; Một số biển báo hiệu đường bộ từ Km57+00 - Km59+310 bị mất chưa được đơn vị bổ sung thay thế gây mất ATGT và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến.
Một số hình ảnh trên tuyến
Tập kết máy tuốt lúa trên mặt đường

Phơi rơm, phơi nông sản trên mặt đường
Để đảm bảo ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Chi cục Quản lý đường bộ I.7 yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 248 - Cineco1:
- Tiến hành thay thế ngay các biển báo bị mất trên đoạn tuyến từ Km57+00 - Km59+310; 
- Tăng cường công tác tuần đường, phát hiện sớm, nhắc nhở, xử lý các đối tượng vi phạm trên tuyến; 
- Phối hợp với cán bộ Chi cục làm việc với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyên nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ.
- Phát cây che khuất tầm nhìn, biển báo hiệu đường bộ; Vệ sinh rác thải trên lề đường, cắt cỏ lề cao, rau màu trồng trên lề đường tại: Km51 - Km56+600; Km71 - Km80 ...
- Sơn kẻ lại cọc H, cọc Km bị mờ trên toàn tuyến.