Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Lịch nghiệm thu tháng 5 Quốc lộ 10

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I.7

 

      Số :    71   /CCQLĐBI.7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thái Bình, ngày  26    tháng  5  năm 2014

THÔNG BÁO
Lịch nghiệm thu công tác QL&BDTX đường bộ Tháng 5/2014

Căn cứ hợp đồng số 46/2014/HĐ-BDTX Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đoạn từ km6+500 đến km141+760 quốc lộ 10 (Thời gian thực hiện 03 năm 2014-2016), Chi cục Quản lý đường bộ I.7 thông báo lịch nghiệm thu công tác QL&BDTX đường bộ Tháng 5/2014 trên QL.10 như sau:
Ngày tháng
Công ty
Quốc lộ
Thành phần28/5 – 29/5
(Thứ 4+ Thứ 5)
240

QL.10
(Km6+500– Km67+000)
Chi cục QLĐB I.7

30/5 – 31/5
(Thứ 6+ Thứ 7)
Thái Bình
QL.10
(Km67 Km141+760)
Chi cục QLĐB I.7


Chuẩn bị tài liệu nghiệm thu:
Công ty chuẩn bị Sổ nhật ký tuần đường, tuần cầu, phiếu kiểm tra theo dõi cầu, biên bản làm việc xử lý vi phạm hành lang ATĐB, các báo cáo theo công văn, công điện của Cục QLĐB I,
Nơi nhận :
- Cục QLĐB I (Thay báo cáo);
- Các Công ty 240, Thái Bình;
- Lưu: VT.  

 CHI CỤC TRƯỞNG


 Đã ký


Nguyễn Xuân Lịch


Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Hạt 1 QL.10 thực hiện vá ổ gà, gắn mắt phản quang trên lan can cầu Tiên Cựu

Trong ngày 20/5/2014 Hạt quản lý đường bộ 1 QL.10 - Công ty CP Đường bộ 240 đã thực hiện vá ổ gà để đảm bảo ATGT trên đoạn tuyến đồng thời thực hiện gắn mắt phản quang trên gờ chắn bánh, phần đường dành cho xe cơ giới và thô sơ. Một số Hình ảnh điển hình:

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Thực hiện công tác QLBDTX trên QL.10

Hạt QLĐB 1 QL.10 thuộc Công ty 240: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Chi cục QLĐB I.7 đã yêu cầu Hạt 1 QL.10 công ty CP ĐB 240 thực hiện vá ổ gà, cào bóc các vị trí bị trồi trượt trên mặt cầu, sơn sửa cọc tiêu, biển báo,... Một số hình ảnh cụ thể như sau:


2. Hạt 3 QL.10 Công ty QLĐB Thái Bình thực hiện rào chắn đấu nối trái phép tại Km118+800 (P);