Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Yêu cầu Hạt 3 QL10 ( Công ty đường bộ Thái Bình )

Yêu cầu Hạt 3 QL10 thực hiện ngay và báo cáo kết quả bằng hình ảnh

Km 103 + 360 QL10


Lý trình  Hình ảnh Hình ảnh
QL10 ,Km 102 + 649 Hình ảnh Hình
QL10 ,Km 103 + 360 Hình ảnh Hình


Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Một số tồn tại trên QL38B do công ty 248 thực hiện

Trạng thái
Lý trình tu dong
Hình ảnh
Vị trí
Hiện trạng
Công tác nền đường, thoát nước
QL38B ,Km 29 + 902
P
Rác thải chân tôn sóng
Các vi phạm hành lang
QL38B ,Km 20 + 691
P
San lấp trái phép trong hành lang ATĐB
Các vi phạm hành lang
QL38B ,Km 30 + 305
P
Cắm biển quảng cáo trong hành lang an toàn đường bộ
Công tác nền đường, thoát nước
QL38B ,Km 30 + 176
P
Rác thải chân tôn sóng
Các vi phạm hành lang
QL38B ,Km 34 + 984
T
Cắm biển quảng cáo cây xăng trong hành lang an toàn đường bộ